RÄTTSVÄSENDET

0
354
rättsväsendet

RÄTTSVÄSENDET

NOLLTOLERANS MOT BROTTSLIGHET

KOMMUNAL ORDNINGSMAKT, POLISIÄR NÄRVARO I HELA RIKET FÖR ATT ANPASSA BROTTSFÖREBYGGANDE OCH BROTTSBEKÄMPANDE ÅTGÄRDER EFTER LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR. CIVILA SKA ÅTER ANSTÄLLAS SOM ETT STÖD FÖR POLISKÅREN

STÄRK BROTTSOFFRENS RÄTTIGHETER SAMT INFÖR OBLIGATORISKT SKADESTÅND FÖR BROTTSOFFER

AVSKAFFA DEN POLITISKA TILLSÄTTNINGEN AV DOMSTOLARNAS LEDAMÖTER – NÄMNDEMANNASYSTEMET

ALLA DOMSTOLAR SKA UTESLUTANDE BESTÅ AV PERSONER MED FORMELL JURIDISK KOMPETENS

RÄTTSVÄSENDETS – POLISENS, ÅKLAGARNAS OCH DOMSTOLARNAS – NÄRVARO I HELA RIKET

DEN GENERELLA FÖRTIDSFRIGIVNINGEN SKA AVSKAFFAS

STRAFFSATSERNA SKALL ÄVEN GÄLLA UNGDOMSBROTTSLIGHET DÄR DE DÖMDA ÄR MELLAN 10 OCH 18 ÅR

UPPREPAD SMÅBROTTSLIGHET SKALL LEDA TILL FÄNGELSESTRAFF

STRÄNGARE STRAFF FÖR ANSTIFTAN TILL UPPLOPP OCH VÅLDSAMT UPPLOPP

DUBBEL STRAFFSATS FÖR OFFENTLIG ÄMBETSMAN ELLER OFFENTLIG TJÄNSTEMAN SOM BEGÅR BROTT MOT MEDBORGARE I SAMBAND MED ÄMBETSUTÖVNING ELLER TJÄNSTEUTÖVNING

BROTTSUTREDNINGAR SOM OMFATTAR MORD ELLER DRÅP ELLER MISSTANKE DÄROM, SKALL UTREDAS AV EN RIKSMORDKOMMISSION

ANMÄLNINGAR OM BROTT DÄR POLIS KAN MISSTÄNKAS HA BEGÅTT SÅDANT, SKALL EJ UTREDAS AV POLIS OCH ÅKLAGARE INOM SAMMA DOMVÄRJO ELLER INOM MYNDIGHETEN. UTREDNINGEN SKALL GÖRAS AV SÄRSKILD ÅKLAGARE OCH DOMSTOL

FRÅGAN OM HURUVIDA POLISER SOM FÄLLTS FÖR BROTT, SKA FÅ BEHÅLLA SIN ANSTÄLLNING SOM POLISER ELLER INTE, SKA INTE AVGÖRAS AV POLISENS ANSVARSNÄMND (PAN). DETTA SKA AVGÖRAS AV EN OBEROENDE KOMMISSION, BESTÅENDE AV JURISTER, ALTERNATIVT AV EN FÖRFATTNINGSDOMSTOL

SKYLDIGHETEN FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL ATT RAPPORTERA NARKOTIKAMISSBRUK TILL RÄTTSVÄSENDET SKA AVSKAFFAS FÖR ATT INTE AVSKRÄCKA MISSBRUKARE FRÅN ATT SÖKA VÅRD

PERSON SOM DÖMTS FÖR VÅLDSBROTT SKA EJ FÅ ÄGA HUND, ELLER ANNAT DJUR SOM KAN ANVÄNDAS SOM VAPEN MOT ANNAN PERSON ELLER FÖRETRÄDARE FÖR RÄTTSVÄSENDET, ELLER ANNAN MYNDIGHET

SVENSK SKADESTÅNDSRÄTT SKA REFORMERAS ENLIGT FRANSK OCH TYSK MODELL

PRIORITET ÅT BEKÄMPNING AV VÅLDSBROTT, HEMFRIDSBROTT OCH BOSTADSINBROTT

STRÄNGARE STRAFF FÖR ÖVERGREPP I RÄTTSSAK

SKATTEBETALAREN SKA INTE INTE HA BEVISBÖRDA GENTEMOT SKATTEVERKET. RÄTTSSÄKERHETEN SKALL TILLGODOSES ÄVEN I SKATTEMÅL. VID SKATTETVISTER SOM FÖRLORAS AV STATEN, SKA STATEN ERSÄTTA MEDBORGAREN DET DUBBLA BELOPPET AV DENNES RÄTTEGÅNGSKOSTNADER, SOM ERSÄTTNING FÖR STRESS OCH PSYKISKT LIDANDE, MINST 100 000 KRONOR OAVSETT TVISTEBELOPP OM DET NÅR REGERINGSRÄTTEN

DOMSTOLARNA SKA DÖMA FÖR ALLA BROTT SOM ÅTALET GÄLLER. EJ HELLER SKA SÅ KALLAD STRAFFRABATT UTGÅ, OM DET HANDLAR OM FLER BROTT. VID FÄLLANDE DOMAR SKA BÖTESSTRAFF ELLER FÄNGELSESTRAFF UTDÖMAS OCH BESTÄMMAS, FÖR ATT LÄGGAS TILL VARANDRA

LIVSTIDSSTRAFF UTAN MÖJLIGHET TILL TIDSBESTÄMNING I STRAFFSKALAN FÖR BROTT MOT SKYDDSLAGARNA: SABOTAGE, SPIONERI OCH TERRORISM. ÄVEN FÖR HÖG- OCH LANDSFÖRRÄDERI

UPPREPAD BROTTSLIGHET SKA LEDA TILL STRÄNGARE STRAFF. MER ÄN TRE FÄNGELSEDOMAR SKA LEDA TILL LIVSTIDS FÄNGELSE

VÅRD OCH REHABILITERING SKA GES AV DÖMDA BROTTSLINGAR SOM PÅ GRUND AV SJUKDOM ELLER SJUKDOMSLIKNANDE TILLSTÅND BEGÅR BROTTSLIGA GÄRNINGAR.

PERSON MED UTLÄNDSKT MEDBORGARSKAP SOM DÖMTS FÖR GROVT BROTT, SKA INTE KUNNA ÅBEROPA FN:S DEKLARATION OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, FÖR ATT FÅ STANNA I SVERIGE

GÄRNINGSMAN SOM SJÄLV ÅDRAR SIG SKADA UNDER FÖRÖVANDE AV BROTT, ELLER UNDER FLYKT FRÅN BROTTSPLATS, SKA INTE KUNNA UTKRÄVA SKADESTÅND FÖR DETTA, VARE SIG FRÅN BROTTSOFFER ELLER STAT ELLER KOMMUN, ELLER FRÅN ÄGARE AV ENSKILD MARK ELLER FASTIGHET, DÄR BROTTET FÖRÖVAS

ÅTERFALLSBROTTSLINGAR SOM ÄR MISSBRUKARE, SKA NÄR SÅ ÄR LÄMPLIGT, PLACERAS I FAMILJEHEM TILL DESS ATT DE ÄR DOKUMENTERAT FRIA FRÅN SITT MISSBRUK.

DOMEN MOT ÅTERFALLSBROTTSLING SKA SÄTTAS I RELATION TILL DEN TID DET TAR, FÖR DEN DÖMDE ATT BETALA AV SIN SKULD TILL SAMHÄLLET OCH SKATTEBETALARNA

AVBRYT SAMARBETET MED EUROPOL TILL FÖRMÅN FÖR SAMARBETET MED DET REDAN EXISTERANDE OCH FUNGERANDE INTERPOL. TVÅ POLISORGANISATIONER SOM ARBETAR PARALLELLT SKAPAR FÖRVIRRING OCH OKLARHETER OM ANSVARSFÖRDELNING

STÖRANDE AV TINGSFRIDEN SKA LEDA TILL I RINGA FALL BÖTER ELLER UPP TILL TVÅ ÅRS FÄNGELSE, ELLER I GROVA FALL, TVÅ TILL TIO ÅRS FÄNGELSE

MEDBORGARE SOM DÖMTS TILL FÄNGELSESTRAFF SKA INTE HA RÖSTRÄTT VID ALLMÄNNA VAL, SÅ LÄNGE DE AVTJÄNAR FÄNGELSESTRAFF
SCHENGENAVTALET SKALL SÄGAS UPP. DE SVENSKA TULLSTATIONERNA SKA ÅTERBEMANNAS

ALLA SOM PROPAGERAT FÖR NUVARANDE ASYLPOLITIK SKA BETALA SKADESTÅND TILL KONUNGARIKET SVERIGE. DESSA PENGAR SKA ANVÄNDAS TILL ETT ÅTERVANDRINGSPROGRAM

TILLÄMPNING AV SHARIALAGSTIFTNING SKA FÖRBJUDAS

STRAFFIMMUNITET FÖR STATSCHEF, STATSRÅD, RIKSDAGSLEDAMÖTER SAMT FÖR DIPLOMATISK PERSONAL, SKA AVSKAFFAS. ALL STRAFFIMMUNITET SKA AVSKAFFAS. TJÄNSTEMANNAANSVARET SKA ÅTERINFÖRAS FULLT UT. ANSVAR SKA OMFATTA ÄVEN ÄMBETSMÄN OCH FÖRTROENDEVALDA

RÄTTEGÅNGSBALKEN SKA KOMPLETTERAS MED ATT DOMARE SKA SKRIVA UTFÖRLIGA OCH FÖR EN LEKMAN LÄTTFÖRSTÅELIGA DOMAR. DOMARNAS UTBILDNING SKA VÄSENTLIGT FÖRBÄTTRAS. ALLA DOMARE SKA LÄRA SIG DEN TYSKA REGELN OM RELATIONSTEKNIK, VILKET BETYDER EN LOGISK UPPBYGGNAD AV DOMEN

I FALL ATT DET BEHÖVS BEVISNING, SKA DOMAREN FATTA ETT BEVISBESLUT

EN EXTRA DOMAREXAMEN SKA INFÖRAS, SOM VISAR ATT DOMAREN BEHÄRSKAR DET JURIDISKA HANTVERKET. HÄR EXTRA TYNGDPUNKT PÅ EU-RÄTT. DOMARUTBILDNINGEN SKA INTE KNYTAS TILL JUSTITIEDEPARTEMENTET. DET SKA VARA VATTENTÄTA SKOTT MELLAN DEN VERKSTÄLLANDE OCH DEN DÖMANDE MAKTEN

DOMSKÄLEN FÖR AVKUNNAD DOM SKA REDOVISAS UTFÖRLIGT

 

FÖRFATTNINGSDOMSTOL (FD)
INGEN FÖRFATTNINGSDOMARE FÅR TILLHÖRA ETT POLITISKT PARTI, ELLER HA TILLHÖRT ETT DYLIKT, UNDER DE SENASTE TIO ÅREN. ANTALET FÖRFATTNINGSDOMARE SKA VARA 30 STYCKEN. INGEN FÖRFATTNINGSDOMARE FÅR HA BISYSSLOR
ALLA SVENSKA MEDBORGARE SKA FÅ VÄNDA SIG DIREKT TILL FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN OM DE ANSER ATT DERAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HAR KRÄNKTS. FÖRFATTNINGSDOMSTOLEN SKA HA RÄTT ATT KONTROLLERA SAMTLIGA GÄLLANDE REGELVERK I SVERIGE, ELLER SOM SKA INTRODUCERAS I SVERIGE. FÖRFATTNINGSDOMSTOLENS DOMSLUT SKA VARA ÖVERORDNADE EUROPADOMSTOLENS
FÖRFATTNINGSDOMSTOLENS JURISDIKTION SKA GÄLLA SAMTLIGA PRIVATPERSONER, JURIDISKA PERSONER OCH MYNDIGHETER, ÄVEN OM DE ÅTERFINNS INOM EUROPAUNIONEN
FD SKA KUNNA LAGFÖRA FÖRTROENDEVALDA SOM TILLSATTS GENOM ALLMÄNA VAL TILL BESLUTSFATTANDE SAMT LAGSTIFTANDE FÖRSAMLINGAR, SAMT ÄVEN ÄMBETS- OCH TJÄNSTEMÄN
JUSTITIEKANSLERÄMBETET SKA AVSKAFFAS

FAMILJEDOMSTOLAR SKA INFÖRAS 
VID TINGSRÄTTERNA OCH HOVRÄTTERNA SKA SPECIALDOMSTOLAR FÖR FAMILJERELATERADE MÅL INFÖRAS, DÄR DOMARNA ÄR SPECIALISERADE PÅ FAMILJERÄTT

KVINNODOMSTOLAR SKA INFÖRAS
MÅL SOM GÄLLER SEXUELLA ÖVERGREPP ELLER VÅLD MOT KVINNOR, SKA ENBART BEHANDLAS AV KVINNOR PÅ ALLA NIVÅER, ÅKLAGARE, POLISER, PROTOKOLLFÖRARE, DOMARE, LÄKARE.

SOCIALDOMSTOLAR SKA INFÖRAS
SAMTLIGA SOCIALA FRÅGOR DÖMS AV SPECIALDOMSTOLAR, SÅ KALLADE SOCIALDOMSTOLAR, I TRE INSTANSER. DIT SKA ÄVEN FÖRAS MÅL MOT LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL, UNDER SPECIELLA AVDELNINGAR, DÄR TVÅ LÄKARE OCH TRE YRKESDOMARE DÖMER. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND IVO, SKA AVSKAFFAS

SKATTEDOMSTOLAR SKA INFÖRAS
SAMTLIGA SKATTEÄRENDEN SKA BEHANDLAS AV SPECIALDOMSTOLAR FÖR SKATTEFRÅGOR, I TRE INSTANSER

MEDIEDOMSTOLAR SKA INFÖRAS

PRESSDOMSTOLARNA ENLIGT TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN AVSKAFFAS. MEDIEDOMSTOLAR SKA INFÖRAS. TINGSRÄTTER OCH HOVRÄTTER TAR ÖVER DESSA MÅL. EN SVART LISTA MED MINUSPOÄNG FÖR SAMTLIGA MEDIEBOLAG OCH JOURNALISTER SKA INFÖRAS. VARJE DOM MOT ETT MEDIUM ELLER JOURNALIST GER VISSA MINUSPOÄNG. FINNS MER ÄN TIO MINUSPOÄNG, EXPROPRIERAS MEDIEÄGAREN/ÄGARNA OCH CHEFREDAKTÖREN/JOURNALISTEN AVSÄTTS OCH GES TIO ÅRS YRKESFÖRBUD

DE STORA TINGSRÄTTERNA I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ SKA UTÖKAS. NEDLAGDA TINGSRÄTTER PÅ SMÅORTER SKA ÅTERINFÖRAS

DOMARE SKA FÖRBJUDAS ATT HA BISYSSLOR SOM TILL EXEMPEL SKILJEMÄN

ANTALET JUSTITIERÅD I HÖGSTA DOMSTOLEN SKA UTÖKAS FRÅN 16 TILL 30

DOMARE I MELLANDOMSTOLAR OCH HÖGRE SKA INTE FÅ TILLHÖRA NÅGOT POLITISKT PARTI

INGEN DOMARE FÅR TILLHÖRA HEMLIGA SÄLLSKAP, SÄKERHETSTJÄNSTER ELLER LIKNANDE

EN HEMSIDA FÖR VARJE DOMARE SKA INFÖRAS. ALLA SOM KOMMER I YRKESMÄSSIG BERÖRING MED DOMAREN, ELLER BLIR DÖMDA, FÅR EN ACCESSKOD TILL HEMSIDAN DÄR DE KAN KOMMA MED POSITIV ELLER NEGATIV KRITIK MOT DOMAREN. MISSBRUK GENOM EXEMPELVIS LÖGN, SKA BEIVRAS MED DRAKONISKA STRAFF

DOMARVAL
VARJE DOMARE OCH NÄMNDEMAN SKA UTSES GENOM ALLMÄNA VAL FÖR EN TID AV ÅTTA ÅR

DOMARE I FÖRSTA INSTANS VÄLJS I SAMBAND MED KOMMUNALVAL. RESTEN I SAMBAND MED RIKSDAGSVAL

UTSKOTT SOM BESTÅR AV ADVOKATER, BOLAGSJURISTER, POLISER OCH ÅKLAGARE MED ENA HALVAN OCH BEFINTLIGA DOMARE MED ANDRA HALVAN, RÖSTAR FRAM FÖRSLAG OM NYA KANDIDATER SOM EN VALBEREDNING

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.