Programförklaring

0
810
populisterna-i-korthet

POPULISTERNA skall verka för fri marknadsekonomi för en gynnsam ekonomisk utveckling syftande till allmänt välstånd. De privata bankernas utgivning av nya pengar i form av skuld ska stoppas. Detta är digitalt falskmynteri och måste avskaffas. Riksbanken skall inte bara ha monopol på utgivningen av kontanter utan även på digitala pengar. Därmed tas makten från bankerna till arbetarna, då deras arbete backar upp de nya räntefria pengarna och inte skulder som idag eller guld som förr. Då får vi full sysselsättning, ingen inflation, inga ekonomiska bubblor, inga statsskulder och minst 90% lägre skatt. Alla bidrag skall avskaffas och dessa ersätts med en basinkomst (medborgarlön).

POPULISTERNA kommer att verka för fri energi, genom teknikutveckling, så att all elektricitet blir gratis och sänds genom luften direkt till mottagaren, vore det hushåll, fabriker, bilar, lok, fartyg eller flygplan. Överlandskablar som förstör landskapet blir överflödiga då. Med samma teknologi kommer avlyssningssäkra och hälsosamma mobiltelefoner och Internet att drivas.

POPULISTERNA ska verka för att ge medborgarna verklig kontroll över sina liv. Den offentliga makten ska begränsas samt prövas utöver Förvaltningsdomstolarna av Författningsdomstol. Den enskilde medborgaren ska fatta, eller vara så nära alla offentliga beslut som möjligt. Medborgarna ska fredas mot godtycklig maktutövning och mot kränkningar av människovärdet och den personliga integriteten. Den offentliga makten ska decentraliseras.

MEDBORGERLIGA FRI- och RÄTTIGHETER skall förbehållas medborgarna.

MÄNSKLIGA FRI- och RÄTTIGHETER skall garanteras samtliga individer – oavsett medborgarskap. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning, filosofisk eller politisk uppfattning.

POLIS och FÖRSVAR skall stärkas till nivåer från Sveriges glanstid, 1950-talet.

VALSYSTEMET ska utformas så, att väljarna har största möjliga inflytande över hur de förtroendevalda tillsätts i alla beslutande församlingar. Partiorganisationers möjligheter att själva styra personval – och att därmed på ett eller annat sätt minska väljarnas inflytande över vilka som ska representera dem – ska minimeras. Väljarna ska utse representanter – inte partierna – vilket förutsätter majoritetsval i enmandatsvalkretsar. Väljarna skall också utse ämbetsmän på alla nivåer genom direktval. Politik formas av människor och inte av för väljarna mer eller mindre anonyma partiorganisationer.

AVREGLERINGARNA av det överpolitiserade samhället måste fortsätta inom följande viktiga områden som idag fungerar dåligt: hyresbostadssektorn, arbetsmarknaden och sjukvården med tyngdpunkt på alternativ medicin. Att människor får sjukvård och bostad av god kvalité inom rimlig tid och möjlighet till arbete, är mycket viktigt för välbefinnandet och mycket viktigt för att kunna verka inom samhället.

IMMIGRATIONS- och INTEGRATIONSPOLITIKEN som gäller är upphov till ett allvarligt och alltjämt växande problem. En hållbar immigrationspolitik måste bygga på principen om att alla immigranter ska kunna försörja sig själva. Bidragspolitik leder till beroende av stat och kommun och därmed till en oförmåga att påverka sin egen situation. Personer som vill arbeta och bo i Sverige tillfälligt eller permanent, måste kunna uppvisa giltiga och korrekta identitetshandlingar. Alla bidragsberoende migranter som har fuskat skall utvisas. Sverige skall säga upp samtliga asylavtal. Asylrätten från 1940-talet är föråldrad och Sverige har gjort mer än nog!

MEDLEMSKAPET I EUROPEISKA UNIONEN SKA UPPHÖRA EU är ett demokratiskt misslyckande såväl som politiskt och ekonomiskt. Den politiska unionen bör därför lämnas med syftet att bygga en demokrati där parlamentet har makten och inte en odemokratisk kommission. Frihandeln ska upprätthållas enligt EES-avtalen. Populisterna avvisar även medlemskap i EU:s valutasamarbete, samt Schengenavtalet om gemensamma, yttre gränser.

Partiet Populisterna (POP)
Omtanke & Förnuft
Som är varken höger eller vänster utan bara framåt, vill införa en grundlön för alla Svenska Medborgare mellan 18 – 64 år för alla medborgare på 19 559:-/månad brutto. Undantaget hushåll med en inkomst av tjänst överstigande 1 000 000:- Samt hushåll med en samlad förmögenhet på över 10 000 000:-.

Avsikten är att skapa en bättre vardag för alla och skapa den grundläggande trygghet som fanns för alla i Sverige fram till sjuttiotalet. Fattigdom skall inte finnas i Sverige! Vi tror på människans värde och inte dess ”värdegrund”. Vi anser att dagens folkvalda har bildat en elit med föga verklighetsförankring som inte längre har kontakt med våra medborgares vardag.

Finansieringen kommer att ske genom att avskaffa ett antal myndigheter och Statliga verk som hade som uppgift att verka som försörjningsstödjande institutioner. Vi talar då om Arbetsförmedlingen, Kommunernas enheter för ekonomiskt stöd, Försäkringskassan med flera. Vi har även tagit fram en helt ny finanspolitik som gör att våra förslag är genomförbara. Läs om detta under fliken Nationalekonomisk Analys.

Det kortfattade handlingsprogrammet finner Ni under fliken Grundprogram. Vi vill även att Sverige begär utträde ur den Europeiska Unionen som hittills inte gagnat Sverige och dess medborgare utan blivit ett kostsamt experiment för oss alla. Vi vill även avskaffa Landstinget och satsa pengarna på personal som är verksamma i vården inte på Landstingspolitiker. Som grund för alla våra omvälvande förslag ligger till stor del Medborgarnas Offentliga Utredningar som med noggrannhet har studerat olika samhällsfrågor men för det mesta aldrig kommit till tals.

Vi vill införa Tjänstemannaansvar och Ämbetsmannaansvar bland offentligt anställda och för politiker. Riksrätt för missbruk av parlamentarisk makt skall inrättas i en särskild Domstol. Sveriges rättssystem skall ses över och Nämndemanna systemet avskaffas. Vi kommer även att söka samarbeten med andra partier oavsett politisk färg i vår målsättning att förändra Sverige, och tro oss Sverige måste förändras omedelbart.

Vi vill också se på hur vi kan lära oss av våra Europeiska grannar hur man blivit framgångsrika inom olika områden. Finland har värdens bästa grundskola, Schweiz har en handfastare lokal demokrati, England har lägre skatter, Danmark har en Liberalare alkoholpolitik, Holland har förbjudit den kvinnoförnedrande seden att bära slöja, och så vidare.

Vår ledamot Henning Witte har en egen TV kanal som är värd att besöka www.whitetv.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.